Exhibition

Aleksandra Vajd & Hynek Alt – Blind Spot / Mrtvý úhel

Date

Zahájení: středa 9.1.2013 

Na úvod letošního roku připravil Dům umění výstavu manželské dvojice Aleksandry Vajd a Hynka Alta, pro které je to zároveň jejich první samostatná fotografická prezentace na jihu Čech.

Stěžejním tématem tvorby Vajd a Alta je analýza fotografie jako média. Důležitou problematikou pak přehodnocování vnímání světa, především jeho vizuality.

Poohlédneme-li se zpět v rámci tvorby autorů, kteří zároveň působí jako vedoucí atelieru fotografie na pražské VŠUP, zjistíme, že jedním z typických rysů jejich prací jsou tematické cykly.

Ojedinělým a dlouhodobým se jeví v roce 2001 započatý projekt „Manwomanunfinished“, vztahující se k otázce autor a jeho objekt. Setkáváme se v něm s dílem, jež stojí na vzájemném fotografování, oscilujícím na hraně portrétu a dokumentu s patrným zájmem o zachycení chvilkové nálady.

Dalším cyklem byl „Documentation“, vázající se k problematice kolektivní práce a šíření myšlenek v místě kde autoři žijí. V souvislosti s tímto projektem sami uvádějí, že se jednalo o shromažďování obrazových fragmentů z bezprostředního okolí, které byly zbaveny svého původního významu. Hledali spojitost a posuny mezi obrazy v nových souvislostech, vybudovaných jako autonomní části skutečnosti. Náměty děl nebyly určeny objektivními kritérii, ale vznikaly spíše na základě každodenní zkušenosti.

Nutno zmínit také některé další cykly – „Exposed“ 2005, „Nichtwatch“2006, „Two Sides of One Story“, „Snapshots“ 2009, „Díra v dlani“ 2010, „ You Can´t Change the Weather“ 2011…,kde se jedná o témata vztahující se například k vlastní povaze focených věcí, vztahu fotografie a textu, rozličnosti reality vidění a toho co fotografují, či manipulaci skutečnosti.

V poslední době, pod vlivem zkušeností a zážitků z cest, kdy trávili určitý čas v Mexiku a slovinských jeskyních se A.Vajd a H.Alt zabývají především problematikou přeludu a klamu, vztahu mezi realitou a jejím zobrazením.

Blind Spot – projekt pro Dům umění, volně navazuje na poslední tři výstavy z roku 2012 a zároveň rozvíjí základní principy, kterými se v nich zabývali. The Place From Where You Think / Fotograf Gallery Praha /, Not Ready / Galerie TIC Brno /,When Will I See You Again / Skuc Gallery Ljubljana /

Jedná se především o moment znejišťování vidění jako takového, rozličné formy abstrahování technického obrazu a otázky vrstvení a zakrývání. Stejně tak je zde ukázán zájem autorů o proměnu fotografie v trojrozměrný objekt, či proměnu fotografie v rámci prostoru obecně.

Neodmyslitelným znakem pro tvorbu Aleksandry Vajd a Hynka Alta je také samotná prezentace / instalace výstav, kdy povětšinou nepracují separátně s jednotlivými díly, nýbrž kladou důraz na celek v souvislosti s daným prostorem.