Exhibition

Vanesa Wallet Hardi – Proces – struktura – barva

Date

Předposlední výstavou letošního roku představuje českobudějovický Dům umění tvorbu Vanesy Wallet Hardi. Její práce je důkazem, že malba „stále“ existuje a její možnosti jsou otevřeny, stále je co hledat i nabízet.

Vanesa Wallet Hardi se narodila v roce 1971 v Jugoslávii. Později s matkou emigrovala do Bratislavy, kde také vystudovala VŠVU (1996), kterou studovala paralelně s vídeňskou AVU, kde končila v atelieru profesora Damische v roce 1999 diplomovou prácí, za kterou obdržela cenu rakouského Spolkového ministerstva. Dalšího ocenění se jí dostalo na Slovensku o rok později (2000) cenou pro mladého výtvarníka roku.

Autorka již během studií inklinovala k jednoduché geometrické formě a zájmu především o malbu a to značně reduktivní, vyznačující se zájmem o barvu (její vlastnosti a možnosti), strukturu (vrstvení) a artikulaci forem. Postupným vývojem docházelo k částečné výrazové proměně a Wallet se více přiblížila problematice „monochromu“.Zkušenosti s prací s barvou, jejím vrstvením i artikulací se autorce začala otevírat cesta, jak je možné s takovým fenoménem, kterým zajisté monochrom je, pracovat a jak ho použít ve svém zkoumání a zájmu.

Práce s monochromem Vanesy Wallet Hardi je zbavena (pro toto médium typické) nepřítomnosti autorského rukopisu. Setkáváme se naopak s velice širokou paletou, zabývající se vizuální rozličností, kdy vznikají v mnoha strukturálních rovinách práce ukazující rozsáhlou škálu variant s estetickým i sémantickým působením.

Umělkyně nepracuje pouze s klasickým „obrazem“ na plátně, ale též s papírem, dřevem, kovem i sklem. Tyto materiály citlivě využívá pro jednotlivá díla či cykly tak, aby dosáhla žádaného účinku. Velice důležitým aspektem v díle Wallet je práce s „prostorem“. Další fenomén nejen z hlediska komplexního, ale i vztahu díla a jeho okolí (tedy zdí) malby, často prezentované také jako vícedílné celky působí svojí souvztažností. Stěna je obrazu vztahovým polem a stává se jeho součástí stejně jako obraz, působící svojí barevností do daného prostoru se tak stává součástí jeho.

Nezanedbatelnou roli hraje rovněž samotná forma obrazu, neboť vedle klasického formátu autorka často pracuje s prostorovou proporcí, nabízející možnosti využití boční stěny. Tato zkušenost Vanese umožňuje vedle „zkoumání„ monochromu, zabývat se obrazem také jako prostorovým malířským objektem.

Vanesa Wallet Hardi vnímá své okolí, prostor, kde se pohybuje s velice citlivým, poetickým úhlem pohledu, což lze vystopovat v dalším médiu její tvorby, kterým je fotografie.

„Proces“ hledání a nalézání, „struktura“ z hlediska vrstvení i charakteru povrchu, „barva“ její působení i vlastnosti: tyto momenty u Vanesy Wallet Hardi jsou dokladem toho, že obraz nelze pochopit verbálním vysvětlením, ale jen na úrovni individuální senzitivity. Ve svých dílech od-krývá neustálé možnosti malby, které jsou otevřeny k dalšímu zkoumání stále objevných řešení.