Výstava

Takeshi Hosaka Architects – Ku u so u /Fantazie/

Termín

ZAHÁJENÍ: ve středu 3.4.2013 OD 18.00 HOD.

V rámci architektonických výstav představuje českobudějovický Dům umění, jako letošní první projekt, autora z Japonska – Takeshi Hosaka.

Japonsko je zemí s velice bohatým kulturním dědictvím a historií, jež se také velice silně projevuje v architektuře. Nejedná se však pouze o architekturu z pohledu daleké historie, ať už v podobě obyčejných lidových domů, vyznačujících se především jednoduchostí, strohostí či dokonalým řemeslným zpracováním, ale rovněž se jedná o architekturu moderní, která vešla ve známost zvláště v šedesátých létech.

Japonsko se tehdy stalo centrem světové architektury. Začaly zde v této době vznikat realizace tzv. metabolistů, jejichž hlavními představiteli byli Kiyonori Kikutake a Kisho Kurokawa. Důležitou roli hráli však i autoři klasičtější, jako například Kenzo Tange.

Není snadné v pár větách představit třeba jen krátce vývoj moderní japonské architektury, není však také možné v této souvislosti nezmínit alespoň další nástupce zmiňovaných tvůrců. Od Fumihiko Maki, Arata Isozaki, Tadao Ando, Terunobu Fujimori, až po Toyo Ito, atelier SANAA, Kengo Kuma a nejrespektovanější mladé autory Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Bow – Wow Atelier nebo právě Takeshi Hosaka.

Současná japonská architektura nenese pouze historické stopy, kdy z důvodů stálého sužování nebezpečím zemětřesení byly de facto vylučovány stavby z kamene a cihel, kdy stavitelství, snoubící se s vrozeným citem pro začlenění do přírody a používání přírodních netransformovaných materiálů, dává vyniknout unikátnímu stylu, spojujícím estetiku s pohodlím, tradici s moderností. Potkáváme se také s architekturou stojící na odvaze a používání nejnovějších technologií, tvarovém novátorství a neobvyklých konstrukčních řešení.

V tvorbě Takeshi Hosaka máme možnost vystopovat řadu rysů, které odhalí nejen respekt k tradici, kdy mezi exteriérem a interiérem je jen velmi volně definovaná hranice, rozmanitost pravoúhlých ploch je řazena harmonicky za sebou a kdy posuvné stěny otevírají pohled do zahrady. Setkáme se však rovněž s prvky typickými pro dnešní dobu, využívajících současných technologií s patrným citem k souhře přírodních forem s formami geometrickými. V neposlední řadě je nutné zmínit i další velice důležitý a frekventovaný fenomén, což je transparentnost a práce se světlem. Světlo je nejen symbol země vycházejícího slunce, ale také v souvislosti vztahu světla a stínu typický prvek tradičních i moderních staveb, což se v poměrně velké míře týká i práce Takeshi Hosaka.

Takeshi Hosaka / 1975 / absolvoval v roce 2001 studium architektury na Yokohama National University, kde od loňského roku také sám pedagogicky působí.
Již v roce 1999 založil svoji první kancelář Speed Studio, v roce 2004 působil na Kokushikan Universty a v roce 2010 na Hosei University. Od roku 2004 vede vlastní kancelář Takeshi Hosaka Architects v Yokohama.

Na naše poměry je pozoruhodné, kolik realizací má Hosaka studio již za sebou a kolik významných mezinárodních ocenění za tyto stavby získalo.
Jedná se jak o soukromé domy, kancelářské budovy, tak třeba i školky, školy či restaurace. Do jisté míry se věnují také interiérovému designu, především návrhům stolů a židlí.

Z nejznámějších realizací Takeshi Hosaka lze připomenout například Chigasaki House, Acrylic House, Love House, Garden House, školy v Tokyama a v Hongodai , stejně jako nesmírně populární stavbu restaurace Hoto Fudo v Yamanashi,  Daylight House v Yokohama, ve kterém obyvatelé žijí v přirozeném osvětlení z nebe, neboť světlo přichází do domu „pouze“ 29 střešními světlíky nebo dům pro sluchově hendikepované osoby Room Room v Tokyu – dvoupodlažní stavba uprostřed chaotické obytné zástavby slouží neslyšícímu manželskému páru se dvěma malými chlapci, což je důležitý detail pro pochopení celého projektu. Rozmístění řady malých čtvercových oken (200x200mm) v různých výškách (i v podlahách a stropech) slouží k lepšímu dorozumívání mezi rodiči a dětmi, kteří mezi sebou komunikují prostřednictvím znakové řeči. Mohou tak spolu mluvit i přes zdi či stropy.

Českobudějovická výstava je první autorova evropská aktivita. Hosaka se zde představuje projektem, který nazval podle koncepce „Ku u so u“ / fantazie /.
Jedná se o specifickou instalaci, kterou lze vnímat jako krajinu uvnitř jeho mysli.
Divák má možnost se procházet mezi skicami přibližující autorovu představivost či se může posadit do jedné z jeho skládacích židlí a plně prožít svět fantazie „Ku u so u“.

Takeshi Hosaka k tomuto projektu dodává:
 „Když vytvářím architektonický návrh, vždy si dělám skici, ze kterých se ovšem 99 % nepovede. Ve zbývajícím 1 % však objevuji úžasné věci. 99 % mých „Ku u so u“ jsou mé nezdařené pokusy, ale i tak jsem se rozhodl, že tyto skici nechám volně se vznášet. Jedná se o jistý otevřený náhled do mé reality architekta. Architektura je skutečností, neměli bychom ji však nazývat jen skutečností, neboť vytváří i něco, co skutečnost přesahuje. Snaží se o něco, co vyvolává „ Ku u so u“ / fantazii /. Bere to, co se zrodilo do imaginárního světa a přemisťuje to do hmatatelného světa architektury. Rád bych, aby všichni zažili onen mini svět mezi skutečností a architektonickým návrhem – svět fantazie.“

V rámci výstavy proběhne ve dnech 7. – 10. 4. pod vedením Takeshi Hosaka workshop s vybranými studenty fakulty architektury v Liberci, jehož výsledkem by měla být stavba – objekt pro prostory hlavního budějovického náměstí.

                            Generálním partnerem celého projektu je společnost Sika Group.

PROGRAM K VÝSTAVĚ TAKESHI HOSAKA

Zdravíme vás z Domu umění ČB a posíláme informace o programu k první výstavě /v Evropě/ japonského architekta Takeshi Hosaka
 
středa 3.4. od 15:30 hod. tiskovka s Takeshi s českým překladem !!!!!!!!
 
od 7.4. bude probíhat workshop se studenty architektury pod vedením Takeshi Hosaka a japonského mistra na práci se dřevem – tesaře Kajiwara, kdy vznikne objekt – dům…??? pro českobudějovické náměstí, který zde bude instalován ve středu 10.4. v dopoledních hodinách

od 8.4. výstava ideových návrhů, studentů architektury z Liberce a Brna ( Magistrát, vchod č. 3 – 1. a 2. poschodí ) 
 
středa 10.4. od 16:00 hod NÁVRHY NOVÉ KUNSTHALLE

středa 10.4. od 19:00 hod. přednáška Takeshi Hosaka v galerii DU s překladem do ČJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
sobota 13.4. od 19.30 hod.  SUSANNA GARTMAYER (AT) + GEORGE CREMASCHI (US) + PETR VRBA (CZ)
koncert v DU společně s Ostinato festival v rámci výstavy

čtvrtek 18.4.  od 18:00 hod.  přednáška Marek Přikryl

sobota 27.4. od 19:30 hod. JUDY DUNAWAY (US) & PHAERENTZ (CZ) & ANTEZ (FR)
v rámci výstavy koncert ve spojení s Ostinato Festival 

 
http://www.hosakatakeshi.com/english/works-projects_en/Czech_en.html
www.ducb.cz
 
GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU SIKA GROUP /www.sika.com/

 
                                                        Těšime se na setkání
                                                               Michal Škoda

TAKESHI HOSAKA – Ku u so u

DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE (HOUSE OF ART)
DATES: 4.4. – 3.5.2013
OPENING: Wednesday, 3 April 2013 from 18:00
Gallery curator: Michal Škoda

As part of the House of Art’s architectural exhibitions, the gallery is proud to present this year’s first project as an author from Japan: Takeshi Hosaka.

Japan has a very rich cultural heritage and history which is very strongly evident through its architecture. This does not only include ancient architecture, whether in ordinary folk houses with their predominant simplicity, austerity, and excellent workmanship, but also in its modern architecture, which became known mostly in the 1960’s.

At that time, Japan became the center of world architecture. The realization of the „metabolism“ style began at this time, its main representatives being Kiyonori Kikutake and Kisho Kurokawa. More classically-oriented authors played an important role as well, for example Kenzo Tange.

It’s not easy to sum up the evolution of modern Japanese architecture in merely a few sentences, but it would be impossible to not mention at least the successors of the aforementioned authors. These include Fumihiko Maki, Arata Isozaki, Tadao Ando, Terunobu Fujimori, as well as Toyo Ito, the SANAA Studio, Kengo Kuma, and the most respected young authors Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Bow-Wow Atelier, and finally Takeshi Hosaka.

Contemporary Japanese architecture bears more than traces of history, since due to the constant danger of earthquakes all structures from stone and brick were de facto excluded, and when construction was blended with an innate sense for integration with nature and using natural non-transformable materials to give rise to a unique style that joined aesthetics with comfort, and tradition with modernity. We also meet with an architecture that stands on boldness and the use of the most modern technology, innovation in shapes, and unusual structural designs.

In the works of Takeshi Hosaka, we have the opportunity to trace a number of features that reveal not only a respect for tradition in which the border between exterior and interior is only very loosely defined, the diversity of right angle areas is ordered harmoniously after one another, and in which sliding walls open a view to the garden. We also meet with elements typical for the modern period, utilizing contemporary technology with an obvious feel for the interplay between natural and geometric forms. Finally, we must mention another very important and frequent phenomenon – transparency and work with light. Light is not only a symbol of the land of the rising sun, but also in the context of the relationship between light and shadow, a typical element of traditional and modern buildings, which applies to a relatively large degree to the work of Takeshi Hosaka.

Takeshi Hosaka (*1975) graduated from architecture studies from Yokohama National University in 2001, where he has also been actively teaching since last year.
In 1999 he founded his own office named Speed Studio, and has worked at Kokushikan University in 2004 and at Hosei University in 2010. He has headed his own office in Yokohama, Takeshi Hosaka Architects, since 2004.

From our perspective, it is admirable to see how many realizations the Hosaka Studio has already accomplished, and how many important international awards it has received for these structures.
These structures include private homes and office buildings, but also kindergartens, schools, and restaurants. He also focuses, to a certain degree, on interior design, especially designing tables and chairs.

The most well-known realizations of Takeshi Hosaka to mention include, for example, Chigasaki House, Acrylic House, Love House, Garden House, schools in Tokyama and in Hongodai, as well as the incredibly popular Hoto Fudo restaurant building in Yamanashi, the Daylight House in Yokohama in which the inhabitants live in natural sky lighting, since the light enters the building through „only“ 29 roof windows, or for example the house for hard-of-hearing persons in Tokyo, the Room Room – a two-storey structure in the centre of a chaotic residential building serving a deaf married couple with two small boys, which is an important detail for understanding the entire project. The location of a number of small square windows (200x200mm) at various heights (in the floors and ceilings) serves to facilitate better communication between the parents and children, who speak to each other in sign language. This makes it easier for them to speak between the walls and ceilings.

The České Budějovice exhibition is the author’s first activity in Europe. Hosaka is representing a project here which he has entitled according to the concept of „Ku u so u“ (fantasy).
This is a specific installation which can be perceived as the landscape inside his mind. The viewer thus has the possibility to pass through the sketches that display the author’s imagination, or may sit in one of his collapsible chairs and fully experience the „Ku u so u“ world of fantasy.

Takeshi Hosaka has this to say about his project:
„When I create an architectural design, I always make a sketch, 99% of which of course doesn’t work out. From the remaining 1%, though, amazing things appear. 99% of my „Ku u so u“ are my unsuccessful attempts, but even so, I decided to let these sketches take flight by themselves. This is a certain open look into my reality as an architect. Architecture is a reality, but we shouldn’t call it simply a reality, since it creates something that exceeds reality. It attempts to do something which evokes „Ku u so u“ (fantasy). It takes what was born into the imaginary world and transfers it to the tangible world of architecture. I would like everyone to experience this mini world between reality and architectural design – the world of fantasy.“

As part of the exhibition, a workshop with selected students from the Liberec College of Architecture will take place from April 7-10 under the leadership of Takeshi Hosaka. The workshop will result in the design of a building for the spaces of the main town square in České Budějovice.

The general sponsor for the entire project is the Sika Group company.

DŮM UMĚNÍ / HOUSE OF ART – Náměstí Přemysla Otakara II.38,  CZ 370 01 České Budějovice  
Tel: 00420 38 63 605 39, email: adoks(zavináč)centrum(tečka)cz
hours of operation: TUE – SUN 10:00 – 13:00 / 13:30 – 18:00

Accompanying events:
______________________
From April 8 at České Budějovice Town Hall – exhibition of design ideas by the students of architecture from Liberec and Brno (entrance No. 3 – 1st and 2nd storeys) for a new Kunsthalle in České Budějovice
 
From April 7, a workshop with students of the Liberec College of Architecture under the leadership of Takeshi Hosaka and a Japanese master of woodworking, carpenter Kajiwara – resulting in the creation of a building (???) for the České Budějovice town square which will be installed here on Wednesday April 10 in the afternoon.
 
Wednesday April 10: a lecture by Takeshi Hosaka at 19:00 in the DU gallery (with translation into Czech)
 
Saturday April 13 from 19:30: concert in the DU gallery together with the Ostinato festival as part of the exhibition:  SUSANNA GARTMAYER (AT) + GEORGE CREMASCHI (US) + PETR VRBA (CZ)
 
Thursday April 18 from 18:00 in the DU: lecture by Marek Přikryl
 
Saturday April 27 from 19:30 as part of the exhibition – a concert in association with the Ostinato Festival: JUDY DUNAWAY (US) & PHAERENTZ (CZ) & ANTEZ (FR)